Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Pracovníci ŠPP

Vloženo: 17.3.2016 | Zobrazeno: 9832x
Školní psychologové Zuzka, Richard a Míša si připravili nový kanál, jak oslovovat rodiče a žáky. Na jejich nové facebookové stránce najdete pravidelný přísun zajímavých informací z oblasti psychologie. V dnešní době například na téma, jak v sobě zvládat současnou náročnou situaci. Můžete jim taky napsat a chatovat či si zavolat přes messenger.

https://www.facebook.com/psychologovezspolesna 

Mgr. Zuzana Dolejšová - psycholog, vedoucí ŠPP

 

Zuzana Dolejšová

Třídy 1.-3.

 

Staroklánovická 230

ÚT 8:00 – 12:00

ST 8:00 – 12:00

PÁ 8:00 – 12:00

dolejsova@zspolesna.cz

 

281 045 360

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe jsem působila 3 roky jako vedoucí na psychoterapeutických stacionářích pro děti v psychiatrické ambulantní péči, 4 roky jsem pracovala jako učitelka v soukromých školkách a hlídala děti batolecího a předškolního věku. Během svých stáží jsem se zaměřila na děti se specifickými poruchami učení (DYS-centrum), na nadané děti (Centrum nadání) a na děti s výchovnými problémy (Středisko výchovné péče Klíčov). Ve své diplomové práci jsem se věnovala tématu zvládání rozvodu rodičů dětmi. Jsem matka dvou dětí.

 

Další vzdělání:

 • Kurz kompletní krizové intervence - akreditace MPSV, osvědčení pro pracovníka v sociálních službách
 • Systemická psychoterapie a psychologické koučování
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě
 • Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o dítě
 • Práce s nadanými žáky - žáci předškolní a žáci 1.stupně ZŠ
 • Diagnostika míry školní připravenosti - užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika třídních kolektivů - dotazníky B-3 a B-4
 • Kurz Zipyho kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 5 - 7 let) 
 • Kurz Jablíkovi kamarádi (Učíme se sociální dovednosti a řešit obtížné situace, 7 - 9 let)
 • Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky)
 • Intervence ve školní třídě
   

 

Mgr. Marie Srchová - speciální pedagog 1.- 3.třídy


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy na tel. 721 245 043, 
                                tel. 281 045 357, srchova@zspolesna.cz


Vystudovala jsem ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dále obor biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Na katedře antropologie a genetiky člověka jsem se v rámci postgraduálního studia zajímala především o fyziologický růst dítěte, jeho psychomotorický vývoj a klinickou auxologii. Během studií jsem se postupně seznamovala se speciální pedagogikou a psychologií, kterým jsem se v pozdějších letech začala naplno věnovat. V rámci praxe jsem pracovala s dětmi v Hamzově léčebně, na Psychiatrické klinice 1. LF UK ve VFN a na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK Motol. Vždy mě práce s dětmi velmi bavila a po skončení mateřské dovolené jsem se definitivně rozhodla pro práci s dětmi. V dalších letech, během studia speciální pedagogiky, jsem se zaměřila na žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Především jsem se zabývala otázkou integrace žáků s PAS a přístupem pedagoga k nim v běžné základní škole. S žáky s PAS jsem později přišla do každodenního kontaktu během práce na bývalé praktické škole. Na této škole jsem několik let pracovala i jako třídní učitelka, kdy jsem získala bohaté a cenné zkušenosti nejenom s žáky s PAS, ale i s žáky se specifickými poruchami učení (SPU) a s žáky s kombinovaným postižením. Během dalšího studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pro získání rozšíření odborné kvalifikace spec. pedagoga a pro získání možnosti odborné diagnostiky, jsem se zaměřila na práci speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracoviště a na žáky s SPU v běžné základní škole. Velmi ráda se vzdělávám a účastním seminářů a kurzů, kde si obohacuji své poznatky a znalosti.


Vzdělání:

 • Ergoterapie 1. LF UK Praha
 • Biologie člověka, katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK Praha
 • Speciální pedagogika UJAK  Praha
 • Speciální pedagog Pedf UP Olomouc


Absolvované akreditované semináře a kurzy:

 • Řeč a problematika komunikace u osob s PAS
 • Dyslexie a dysortografie prakticky
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem, sociální počty
 • Využití dotykových technologií pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Matematika názorně nejen pro děti s dyskalkulií
 • Český jazyk a matematika činnostně
 • Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost s možností využití online aplikace Včelka
 • Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní
 • Inkluze – novelizace vyhlášky 27/2016 Sb.
 • Podpůrná opatření v praxi
 • Program pro rozvoj pracovního tempa
 • Signály SPU na počátku školní docházky
 • SPU a jejich náprava
 • Podpůrná opatření u žáků s SPU
 • Čtení baví každého – prevence SPU
 • Diagnostika dyskalkulie
 • Využití relaxačních technik při práci s ADHD, ADD

 

 Mgr. Michaela Kasalická - psycholog

 

Michaela Kasalická

Třídy 7.- 9.

Polesná 1690

PO 9-13

ÚT 9-13

ST 9-13

kasalicka@zspolesna.cz

 281 011 533

 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia jsem absolvovala zahraniční studijní pobyty ve Španělsku a v Německu. Během své dosavadní praxe jsem mimo jiné doučovala a poskytovala psychosociální podporu dětem ze znevýhodněných rodin v rámci projektu „Kámoš“ Barevného světa dětí. Dále jsem působila jako lektorka volnočasových aktivit (logopedická školka Julinka, Rytmus, DDM Nýrsko) a vedoucí na příměstských dětských táborech (DDM Nýrsko). V pražském ABA centru jsem pracovala s dětmi s neurovývojovými poruchami (především s dětmi s poruchami autistického spektra) metodou aplikované behaviorální analýzy. Zúčastnila jsem se integračních víkendů občanského sdružení pro hipoterapii Caballinus. Pozici školní psycholožky jsem si vyzkoušela v International Montessori School of Prague a v současné době pracuji již pátým rokem jako učitelka v MŠ a LMŠ Velíček.

Ve svém volném čase ráda cestuji, pohybuji se v přírodě a na horách (pešky, na lyžích, na kole, na laně), čtu a trávím čas s přáteli a rodinou.

 

Vzdělání:

 •        Psychologie, FF UK

 

Další vzdělání:

 •        Započatý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii
 •        Kompletní krizová intervence
 •        Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím
 •        Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo
 •        Kurz první pomoci
 •        Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí – základní vzdělávání

 

 

Bc. Klára Tvrzová - speciální psycholog


konzultační hodiny: dle předchozí domluvy tvrzova@zspolesna.cz


Speciální pedagog pro 4.- 9. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2. – 4. stupně, metodická podpora a poradenství pro žáky s OMJ


Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro pracovníky nápravných zařízení. Patnáct let jsem pracovala v Zařízení pro děti–cizince jako speciální pedagog a odborný vychovatel.


Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, sport a cestování.

 

Kurzy a semináře:

 • Jednání s agresivním klientem
 • Kurz odborné způsobilosti k péči o děti do zahájení školní docházky
 • ADHD nebo LMD? Poruchy chování
 • Stavební kameny výuky žáků s odlišným mateřským jazykem 
 • Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 • Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření