Kotva
Elektronická žákovská

V příštích dnech vaříme

.

Objednávky obědů

Projekty školy


 

 

Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Vloženo: 22.2.2016 | Zobrazeno: 10875x

Co je školní poradenské pracoviště?

Školní poradenské pracoviště poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům.  Školní psycholog a školní speciální pedagog se zaměřuje na problémy žáků ve školním prostředí. Velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

 

Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské služby pro školy, spolupracují se systémem školy, s výchovnými poradci i školními metodiky prevence. Nezbytná je pak také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komunikace s rodiči žáků.

 

Školní psycholog:

Psycholog své služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům. Žáci přicházejí s osobními problémy, které je trápí (například problémy s učením, vztahy ve škole i doma). Může jim být poskytnuta krizová intervence, pokud se dostanou do situací, které neumí momentálně zvládnout. Psycholog také vstupuje do tříd a pomáhá vytvářet pozitivní školní klima. Věnuje se též rodičům, poskytuje konzultace, podporu při vedení a zvládání dětí, pomoc v komunikaci se školou.


Seznam školních psychologů je uveden v článku Pracovníci ŠPP.

 

Školní speciální pedagog:

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti. Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

 

Speciální pedagog pro 1.- 4. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2.- 4. stupně:

Mgr. Marie Srchová

 

Speciální pedagog pro 4. – 9. třídu pro žáky s podpůrným opatřením 2. - 4. stupně:

Bc. Klára Tvrzová

 

Školní metodik prevence:

Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

 

Metodik prevence pro 1. stupeň:

Mgr. Daniela Janoušová

 

Metodik prevence pro 2. stupeň:

Mgr. Kateřina Polanská

 

Výchovný  poradce:

Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromažďuje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň:

Mgr. Marcela Coufalová

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň:

ing. Dana Brousková

 

Souhlas s působením školního psychologa/speciálního pedagoga

Rodiče musí být informováni školou o pravidlech poskytování poradenské služby školním psychologem či školním speciálním pedagogem. Nabídka této služby ze strany školy je pro rodiče možností, nikoliv závazkem. Rodič souhlasí s možností využít služby specialisty tzv. „generálním“ a následně „ individuálním“ souhlasem. Dva druhy souhlasů se liší především tím, do jaké míry pracovník školního poradenského pracoviště (ŠPP) pracuje s osobními informacemi o dítěti.

Pokud rodič podepsal informaci o působení školního specialisty, jeho dítě se bude moci zapojit do skupinových aktivit, ve kterých se nepracuje s osobními informacemi o dítěti. Často je součástí i souhlas s poskytnutím krizové intervence dítěti pro případy mimořádných situací.

Individuální/informovaný souhlas: Individuální souhlas udělují psychologovi/speciálnímu pedagogovi rodiče na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnostech, které bude psycholog/speciální pedagog s dítětem vykonávat. Obecně lze říci, že jde o aktivity, kdy pracovník ŠPP nemusí pracovat už jen se skupinou jako celkem, ale pracuje s klientem individuálně. Často se jedná o diagnostickou práci za účelem identifikace problémů dítěte, mimořádného nadání, péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo o zjištění postojů a preferencí v rámci kariérového poradenství.